Контакт

Гимназија и економска школа
„Бранко Радичевић“

Ковин, 26220
Цара Лазара 197
Телефон/факс: (013) 742 300, 744 896

е-пошта: gimnazijakovin@yahoo.com

Матични број: 08215731
Шифра делатности: 8531
ПИБ: 101405952