Назив школе: Гимназија и средња стручна школа ,,Бранко Радичевић" Ковин
Адреса: Цара Лазара 197, 26220 Ковин

Директор: Луција Мариновић

Број телефона: 013/742-300

Адресе електронске поште: gimnazijakovin@yahoo.com

Матични: број 08215731
ПИБ: 101405952
ЈБКЈС: 01768