Документи

Школски програм 2018-2022.

Годишњи план рада школе 2018/2019.

Извештај о раду школе 2017/2018.

Школски развојни план 2016-2019.

Статут школе

Правилник понашања у школи

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Пословник о раду школског одбора

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученике за време боравка у школи и свих активности

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Протокол о сарадњи гимназије и економске школе „Бранко Радичевић“ из Ковина и  Технолошке Гимназије „Дунавска клисура“ из Румунског града Нова Молдава.

Статут школе

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о набавкама

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика

Правилник о радној дисциплини запослених

Правилник о заштити и безбедности ученика

Правила понашања у школи

Кућни ред школе

Презентација школе на енглеском језику